Impressum

Deze juridische kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website die toegankelijk is via het URL-adres https://melcaramel.com (hierna „de website“ genoemd) en die Martí Mascaró Capó, als verantwoordelijke voor Mel Caramel, ter beschikking stelt van internetgebruikers.
Het gebruik van de website houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving. Bijgevolg moet de gebruiker van de website deze juridische kennisgeving aandachtig lezen bij elk gebruik dat hij van plan is van de website te maken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website of als gevolg van een wijziging in de wetgeving, jurisprudentie of zakelijke praktijk.

1.- Eigendom van de website

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat de website eigendom is van Martí Mascaró Capó met NIF: 43058589J met geregistreerd adres op Carrer Pintor Miquel Àngel, 28, 2, 07300 Inca, Mallorca. De eigenaar kan hierna Mel Caramel worden genoemd.

U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailformulier of via de volgende mail:marti@melcaramel.com

2.- Doel

De website biedt gebruikers toegang tot informatie en diensten van Mel Caramel aan geïnteresseerde personen of organisaties.

3 .- Toegang en gebruik van de website

3.1 .- Gratis toegang tot en gebruik van de website.
De toegang tot de website is gratis voor gebruikers.
3.2.- Registratie van gebruikers.
Over het algemeen is voor toegang tot en gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie door gebruikers van de website vereist.

4.- Inhoud van de website

De taal die door de eigenaar op de website wordt gebruikt is Spaans. Mel Caramel is niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen of begrijpen van de taal van de website door de gebruiker, of de gevolgen daarvan.
Mel Caramel kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, verwijderen en veranderen binnen de website, evenals de manier waarop deze toegankelijk is, zonder enige rechtvaardiging en vrijelijk, zonder verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen die dit kan hebben voor gebruikers.
Het is verboden om de inhoud van de website te gebruiken om reclame of informatie van zichzelf of derden te promoten, te verhuren of te verspreiden zonder toestemming van Mel Caramel, of om reclame of informatie te verzenden met behulp van de diensten of informatie die ter beschikking wordt gesteld aan gebruikers, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.
De links of hyperlinks die derden op hun websites opnemen en die naar deze website verwijzen, zijn bedoeld om de volledige website te openen en mogen niet direct of indirect onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn of oneerlijke of onrechtmatige handelingen jegens Mel Caramel inhouden.

5.- Beperking van aansprakelijkheid

Zowel de toegang tot de website als het ongeoorloofde gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op de website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Mel Caramel is niet aansprakelijk voor gevolgen, schade of nadeel die kunnen voortvloeien uit deze toegang of dit gebruik. Martí Mascaró Capó is niet verantwoordelijk voor veiligheidsfouten die kunnen optreden of voor schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem (hardware en software) van de gebruiker of aan de bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen, als gevolg van
– de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de website,
– een storing van de browser
– en/of het gebruik van verouderde versies ervan.
Mel Caramel is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die in het web zijn opgenomen om door anderen te worden geopend. Mel Caramel staat niet in voor het nut van deze links, noch is het verantwoordelijk voor de inhoud of diensten waartoe de gebruiker toegang heeft via deze links, of de goede werking van deze websites.
Mel Caramel is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma’s die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de computersystemen of apparatuur van gebruikers die toegang hebben tot haar website of andere websites waartoe toegang is verkregen via links op deze website.

6.- Gebruik van „cookie“-technologie

U kunt ons cookiebeleid raadplegen, dat te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy van cookies respecteert.

7.- Intellectuele en industriële eigendom

Mel Caramel bezit alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website en de inhoud ervan. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan dient uitsluitend privé te zijn. Elk ander gebruik waarbij de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk wordt gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verwerkt, openbaar gemaakt of enige andere soortgelijke handeling wordt uitsluitend voorbehouden aan Mel Caramel, zodat geen enkele gebruiker deze handelingen mag verrichten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mel Caramel.

8.- Beleid inzake privacy en gegevensbescherming

U kunt ons privacybeleid en gegevensbescherming raadplegen.