Termes i condicions

1.- Introducció

El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (https://melcaramel.com) i la compra dels seus productes (d’ara endavant, les “Condicions”).

Lee atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans d’usar aquesta pàgina web.

En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d’ella consents quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades. Si no estàs d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no has d’usar aquesta pàgina web.

Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del mail marti@melcaramel.com.

2.- Les nostres dades

Mel Caramel és el nom comercial que utilitza Martí Mascaró Capó per al projecte de venda d’articles  en línia.

Les presents Condicions regulen l’accés i l’ús del lloc web https://melcaramel.com (d’ara endavant, el Lloc web) titularitat de Martí Mascaró Capó (d’ara endavant, Martí Mascaró Capó), amb NIF:43058589J i amb domicili social en Carrer Pintor Miquel Àngel, 28,2 07300 Inca, Mallorca, així com els serveis i productes oferts per Martí Mascaró Capó en el seu lloc web.

Martí Mascaró Capó ofereix aquest lloc web subjecte a les presents Condicions. En visitar el lloc web o utilitzar els serveis o aplicacions del lloc web, l’usuari accepta aquests Termes i Condicions.

Per a l’accés al lloc web no es requereix el registre dels Usuaris. No obstant això, per a poder contractar algun dels serveis oferts per Martí Mascaró Capó, es requereix el registre de l’Usuari i l’acceptació d’aquestes condicions abans de formalitzar el pagament.

Les presents Condicions de Martí Mascaró Capó descrites a continuació defineixen els drets i obligacions de Martí Mascaró Capó i els Usuaris en el marc del lloc web. Aquests són els únics Termes i condicions aplicables a l’ús del lloc web (encara que per a determinats serveis podrien existir condicions particulars), incloent-hi la contractació de comandes a través del comerç electrònic i substitueixen altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre Martí Mascaró Capó i l’Usuari.

3.- Dades d’Usuari

Per a poder adquirir els productes oferts a través del Lloc web serà necessari que l’Usuari es registri a través del formulari d’inscripció disponible en el Lloc web.

L’Usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i informació aportats i de restringir l’accés al seu ordinador i les seves claus d’accés per a evitar l’ús no autoritzat.

En cas que l’Usuari tingui motius per a creure que les seves dades han estat posats en coneixement d’un tercer, o si aquests han estat utilitzats de manera no autoritzada, o són susceptibles de ser-ho, haurà de comunicar aquesta situació a Martí Mascaró Capó  de manera immediata.

L’Usuari haurà de comprovar que les seves dades són correctes i completes i informar a Martí Mascaró Capó quan hi hagi alguna variació i/o modificació en la informació que hagi facilitat en el procés de compra. Ho pot fer a través del formulari de contacte o enviant un mail a marti@melcaramel.com

4.- Comandes i condicions de compra

Els serveis i productes oferts a través del Lloc web de Martí Mascaró Capó estan destinats a la compra, per part dels Usuaris, de productes d’alimentació relacionats amb l’apicultura (mel, pol·len, própolis…)

Per a poder contractar una comanda de Martí Mascaró Capó, l’Usuari haurà de ser major de 18 anys.

Per a la realització de comandes a través del Lloc web, l’Usuari haurà de facilitar una sèrie de dades amb caràcter previ a la contractació, a través del formulari de compra, i que seran necessaris per a poder gestionar la seva ordre de compra.

Una vegada completats les dades del formulari, l’Usuari haurà de procedir al pagament de la comanda a través dels mitjans de pagament especificats en el Lloc web.

Una vegada que el pagament sigui efectuat, l’Usuari rebrà un e-mail de confirmació de la comanda, en el qual s’inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d’enviament sol·licitada i l’adreça de destinació.

Si al moment d’efectuar-se el pagament es produís una incidència que impedeixi realitzar-lo, l’Usuari rebrà un missatge automàtic d’error de pagament i la seva comanda no serà tramitat fins no completar-se amb èxit el procés de pagament.

Els preus dels serveis s’expressen en Euros (€). Els productes inclouen els impostos i les despeses de gestió. Les despeses d’enviament s’indicaran  en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda.

Tots els preus mostrats són preus finals, sense incloure les despeses d’enviament, quedant expressament inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sense perjudici que l’usuari tindrà en tot moment informació desglossada del preu del producte.

Martí Mascaró Capó podrà oferir periòdicament codis de descompte als seus Usuaris. Aquests descomptes només podran aplicar-se conforme a les instruccions especificades per Martí Mascaró Capó respecte a cada codi, i en tot cas els Usuaris només podran utilitzar un únic codi per a cada comanda.

L’ús de codis de descomptes no serà compatible amb determinades accions promocionals.

5.- Enviament

Martí Mascaró Capó realitzarà l’enviament de comandes en tots els territoris de la Comunitat Europea.

Tret que s’existeixin peticions específiques de productes fora d’estoc, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, serà enviat la comanda consistent en els producte/s relacionats en cada Confirmació d’Enviament en el termini màxim de 7 dies laborables des de la data de la Confirmació de Comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, informarem l’Usuari d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra, establint una nova data de lliurament o bé anul·lant la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurat” en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

6.- Devolucions

Dret legal a desistir de la compra

L’Usuari no té dret a desistir del contracte actual en tractar-se d’un producte alimentari,, tal com recull l’RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què l’Usuari consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata a través de marti@melcaramel.com o a través del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del mal que sofreix. El producte el podrà retornar enviant-lo a l’adreça indicada anteriorment. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució. El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, inclosos les despeses de lliurament incorreguts per a lliurar l’article i els costos en què hagués incorregut per a retornar-nos-el a nosaltres. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra.

7.- Política de Canvi de productes

Martí Mascaró Capó no admet el canvi entre un producte comprat per l’Usuari per un altre producte que estigui ofert en el Lloc web.

8.- Informació sobre els productes i serveis de Martí Mascaró Capó

Les dades incloses en el lloc web en cada descripció dels productes i serveis, en les seves fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques, vídeos, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, tenen una funció merament informativa. Per tant, Martí Mascaró Capó declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors o omissions en aquesta informació, si bé es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per a corregir-los en la major brevetat possible després d’haver estat informats d’aquests.

9.- Ús del Lloc

No està permès l’ús del Lloc web amb finalitats fraudulents, o relacionats amb delictes penals o activitats il·lícites de cap mena.

També es prohibeix enviar, usar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap mena, o que suposi una violació de drets de propietat intel·lectual, marques registrades, confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d’una altra manera injuriós o censurable per a terceres parts, o el contingut contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de “spam” i, en general, qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari.

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tingui accés bé a través del Lloc web o Webs de tercers a les quals es tingui accés a través de links del Lloc web, i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent i a les presents Condicions.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi Lloc web així com no introduir, ni difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Lloc web.

10.- Dret d’exclusió

Martí Mascaró Capó es reserva el dret a denegar l’accés al Lloc web o fins i tot cancel·lar comandes a Usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

11.- Propietat Intel·lectual o Indústria i drets d’explotació

Els drets de propietat intel·lectual del disseny de la pàgina web https://melcaramel.com, el seu codi font, disseny és propietat de Kris Darias (Estudi Llimona). La propietat intel·lectual de les fotografies són propietat de Tarek Serraj. La resta d’elements, estructures de navegació i els diferents elements del Lloc web són titularitat de Martí Mascaró Capó, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i europea aplicable.

Martí Mascaró Capó informa que no concedeix llicència o autorització expressa o implícita alguna sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el Lloc web. Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts del Lloc web, ni tan sols mitjançant un enllaç, sense consentiment exprés i per escrit per part de Martí Mascaró Capó. La utilització no autoritzada d’aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

12. Exclusió de garanties i responsabilitat

Martí Mascaró Capó no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

13.- Enllaços o enllaços

Els enllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines Web de tercers. Martí Mascaró Capó no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que s’entendran oferts exclusivament caràcter informatiu per part de Martí Mascaró Capó, i que en cap cas impliquen relació, acceptació o cap suport entre Martí Mascaró Capó i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

14.- Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte l’esperit de les presents Condicions.

15.- Modificacions

La informació que apareix en aquest Lloc és la vigent en la data de la seva última actualització. Martí Mascaró Capó es reserva la facultat de modificar unilateralment les presents Condicions, així com la seva política de privacitat i qualsevol altra informació. L’entrada en vigor de les modificacions dels Termes i Condicions es produirà des del moment de la seva publicació en aquest Lloc web.

Martí Mascaró Capó es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

16.- Notificacions

Totes les comunicacions entre Martí Mascaró Capó i l’Usuari relatives a la contractació de les comandes a través del Lloc web es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquests Termes i Condicions per a cada cas en particular.

17.- Idioma

Martí Mascaró Capó pot traduir les presents Condicions, la seva Política de Privacitat, o qualsevol altra norma operativa, política o procediment que pugui ser publicat en el Lloc web. La versió en espanyol serà la que prevalgui en cas de conflicte.

18.- Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l’Usuari.

Així mateix, en virtut del que es disposa en el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu a la resolució de litigis en línia en matèria de consum, Martí Mascaró Capó t’informa que, en cas de controvèrsia, l’Usuari resident de la Unió Europea podrà acudir a la “Plataforma En línia de Resolució de Conflictes” que ha desenvolupat la Comissió Europea, amb la finalitat d’intentar resoldre extrajudicialment qualsevol controvèrsia que es derivi de la prestació de serveis per part de Martí Mascaró Capó.

Per a accedir a la “Plataforma En línia de Resolució de Conflictes” pot fer-ho a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

En qualsevol cas, Martí Mascaró Capó fa constar a l’Usuari que disposa d’un Full de reclamació mitjançant les quals podràs formular qualsevol queixa o reclamació en relació amb els serveis prestats per Martí Mascaró Capó.